Theophrastus von Hohenheim, die wij kennen als Paracelsus, werd in 1493 in Einsiedeln (Zwitserland) geboren en stierf in 1541 in Salzburg. Na diverse studies in Duitsland, Frankrijk en Italië promoveerde hij rond 1515 tot doctor in de medicijnen. De zogenaamde academische wijsheden bevredigden hem echter niet, waardoor hij zich begaf op diepgaande esoterische gebieden alwaar hij geneeskrachten ontdekte, die verder gingen dan alleen de stoffelijke mogelijkheden. Inzichten in de natuurdimensies, je eigen plaats daarin en een hoge geestelijke ontwikkeling hoorden daarbij. Tijdens zijn leven was de eenzaamheid Paracelsus' meest naaste metgezel, door zijn geschriften was hij als arts controversieël en veelal onbegrepen.

De 'Esoterische Gemeenschap Paracelsus' bestaat uit geneeskundigen van allerlei richtingen die met elkaar gemeen hebben dat ook zij de bijzondere genezende krachtvelden erkennen welke vanuit de geest en vanuit de natuurdimensies afkomstig zijn. Paracelsus zette in zijn leven duidelijk uiteen dat álle ziekten ontstaan vanuit de vijf entia, de natuurdimensies of sferen welke aangeduid werden als ens astrale, ens veneni, ens naturale, ens spirituale en ens dei. Wie een ziekte vanuit dat geheel kan begrijpen en wanneer de betekenis van de ziekte begrepen is in denken, voelen en willen kan de aanvang van werkelijke genezing pas plaatsvinden.   

De Esoterische Gemeenschap Paracelsus ziet in deze oude geneeskunst van het Europa van de 16e eeuw grote raakvlakken met de Indiase en Chinese geneeswijzen. De Gemeenschap is verbonden met het gedachtegoed van de Orde der Rozenkruisers omdat deze al eeuwenlang studie maakt van de wijsheden van Paracelsus en deze een juiste plaats geven in hun werk.

De werkzaamheden van de Gemeenschap bestaan uit regelmatige studie-bijeenkomsten waar de werken van Paracelsus worden besproken en waarbij ook aandacht is voor de ervaringen van u als genezer. De Gemeenschap is slechts toegankelijk voor hen die een (natuur)geneeskundig beroep uitoefenen in professionele zin of daarvoor studerende zijn. Men hoeft geen 'kenner' te zijn van Paracelsus, we vragen wel échte belangstelling. De Gemeenschap staat open voor Ordeleden die voldoen aan de criteria of die serieuze belangstelling hebben voor het leven en werk van Paracelsus. Er worden bijeenkomsten gehouden met voordrachten over zijn werk. Er wordt geen contributie geheven; voor de voordrachten wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Om de geest van het werk van de Esoterische Gemeenschap Paracelsus duidelijk te presenteren vermelden wij daarom boven in deze brief de Latijnse spreuk, welke vertaald wordt als:

'Wie in staat is zichzelf te zijn

moet zich niet ondergeschikt maken aan een ander'.